Algemene voorwaarden


Algemene voorwaarden Myannethings

E-mail: Info@myannethings.com

Website: www.myannethings.com

 

Artikel 1 – Definities

 1. Myannethings: Myannethings, gevestigd te Sneek, KvK-nummer 91540763.
 2. Klant: degene met wie Myannethings een overeenkomst in aangegaan.
 3. Partijen: Myannethings en Klant samen.
 4. Consument: een Klant die tevens een individu is en die als privépersoon handelt.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Myannethings.
 2. Myannethings en de Klant kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als dat schriftelijk is afgesproken.
 3. Myannethings en de Klant sluiten de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden van de Klant of van anderen uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 3 – Prijzen

 1. Myannethings hanteert prijzen in euro’s, inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratie- of verzendkosten, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 2. Myannethings mag de prijzen van zijn diensten en producten op zijn website en in andere uitingen altijd wijzigen.
 3. Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan die Myannethings niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding of het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.
 4. De consument heeft het recht om een overeenkomst ongedaan te maken vanwege een prijsverhoging in lid 3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

 

Artikel 4 – Monsters en modellen

 1. Wanneer de Klant een monster of model van een product heeft ontvangen, dan kan hij daaraan geen andere rechten ontlenen dan dat het een aanduiding is van de aard van het product, tenzij schriftelijk is afgesproken dat de te leveren producten met het monster og model overeenkomen.

 

Artikel 5 – Betalingen en betalingstermijn

 1. Myannethings mag bij het aangaan van de overeenkomst een aanbetaling tot 50% van het afgesproken bedrag verlangen.
 2. De Klant moet een betaling achteraf binnen na levering hebben voldaan.
 3. De betalingstermijnen die Myannethings hanteert, zijn fatale betalingstermijnen. Dat betekent dat indien de Klant het afgesproken bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft betaalt, hij automatisch in verzuim en in gebreke is, zonder dat Myannethings aan de Klant een aanmaning hoeft te sturen of in gebreke hoeft te stellen.
 4. Myannethings mag een levering afhankelijk stellen van onmiddellijke betaling dan wel een zekerheidsstelling eisen voor het totale bedrag van diensten of producten.

 

Artikel 6 – Recht van reclame

 1. Wanneer de Klant in verzuim is, mag Myannethings het recht van reclame inroepen ten aanzien van de onbetaalde aan de Klant geleverde producten.
 2. Myannethings maakt gebruik van zijn rechten van reclame door een schriftelijke of elektronische mededeling aan de Klant.
 3. Zodra de Klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, moet de Klant de betreffende producten onmiddellijk retourneren aan Myannethings, tenzij schriftelijk anders is afgesproken.
 4. De Klant betaald de kosten voor het terughalen of -brengen van de producten in lid 3.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 1. Een consument mag een online aankoop binnen 14 dagen na aankoop zonder opgave van reden ongedaan maken. Dit herroepingsrecht geldt niet wanneer:
 • Het product is gebruikt
 • Het een product is dat snel kan bederven, zoals voedsel of bloemen
 • Het een product is dat speciaal voor de consument op maat is gemaakt of aangepast
 • Het een product is dat niet kan worden teruggestuurd om hygiënische redenen, zoals ondergoed of badkleding
 • De verzegeling niet intact is, wanneer het gaat om gegevensdragers met digitale inhoud, zoals dvd’s of cd’s
 • Het product of dienst logies, een reis, een restaurantverblijf, vervoer, een cateringopdracht of een vorm van vrijetijdsbesteding betreft
 • Het product een los tijdschrift of losse krant is
 • De consument heeft afgezien van zijn herroepingsrecht

 

 1. De bedenktijd van 14 dagen in lid 1, begint:
 • Op de dag nadat de consument het laatste product of onderdeel heeft ontvangen van 1 bestelling
 • Zodra de consument bevestigd heeft dat hij digitale inhoud via internet gaat afnemen

 

 1. De consument kan gebruik maken van zijn bedenktijd door een mail met dat onderwerp te sturen naar Info@myannethings.com, eventueel met behulp van het herroepingsformulier dat beschikbaar is op de website van Myannethings, myannethings.com.
 2. De consument moet het product binnen 14 dagen na het kenbaar maken van zijn herroepingsrecht terugsturen naar Myannethings, bij gebreke waarvan zijn herroepingsrecht komt te vervallen.

 

Artikel 8 – Vergoeding van bezorgkosten

 1. Wanneer de consument op zijn tijd zijn aankoop heeft herroepen en op tijd de volledige bestelling naar Myannethings heeft geretourneerd, dan zal Myannethings eventuele door de consument betaalde verzendkosten binnen 14 dagen na ontvangst van de tijdig volledig geretourneerde bestelling aan de consument terugbetalen.
 2. De kosten voor bezorgen komen slechts voor rekening van Myannethings voor zover de volledige bestelling wordt geretourneerd.

 

Artikel 9 – Vergoeding retourkosten

 1. Indien de consument een beroep doet op zijn herroepingsrecht en de volledige bestelling op tijd retourneert, dan betaalt de Klant de kosten daarvoor.

 

Artikel 10 – Retentierecht

 1. Myannethings kan gebruikmaken van zijn retentierecht en in dat geval producten van de Klant bij zich houden, totdat de Klant alle nog openstaande rekeningen van Myannethings heeft betaald, tenzij de Klant voor die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld.
 2. Het retentierecht geldt ook voor op grond van eerdere overeenkomsten waardoor de Klant nog geld moet betalen aan Myannethings.
 3. Myannethings is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt vanwege het gebruik van zijn retentierecht.

 

Artikel 11 – Eigendomsvoorbehoud

 1. Myannethings blijft de eigenaar van alle geleverde producten totdat de Klant alle openstaande facturen van Myannethings met betrekking tot een onderliggende overeenkomst heeft betaald, inclusief vorderingen vanwege het tekortschieten in de nakoming.
 2. Tot die tijd in lid 1 kan Myannethings gebruikmaken van zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.
 3. Voordat het eigendom is overgegaan op de Klant, mag de Klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of op een andere manier bezwaren.
 4. Wanneer Myannethings gebruik maakt van zijn eigendomsvoorbehoud, dan wordt daarmee de overeenkomst ongedaan gemaakt en mag Myannethings van de Klant schadevergoeding, gederfde winst en rente eisen.

 

Artikel 12 – Levering

 1. Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
 2. Levering vindt plaats bij Myannethings, tenzij anders wordt afgesproken.
 3. Levering van online bestelde producten vindt plaats op het door de Klant aangegeven adres.
 4. Wanneer de Klant de afgesproken bedragen niet of niet op tijd betaald, mag Myannethings zijn verplichtingen opschorten totdat de Klant betaalt.
 5. Bij te late betaling is er sprake van schuldeisersverzuim, waardoor de Klant een verlate levering niet aan Myannethings kan tegenwerpen.

 

Artikel 13 – Levertijd

 1. De levertijden van Myannethings zijn indicatief. Indien later wordt geleverd, kan de Klant hieraan geen rechten ontlenen, tenzij schriftelijk anders wordt afgesproken.
 2. De levertijd gaat in wanneer de Klant het bestelproces volledig heeft afgerond en daarvan een bevestiging heeft gekregen van Myannethings.
 3. De Klant krijgt geen schadevergoeding en mag de overeenkomst niet ongedaan maken wanneer Myannethings later levert dan is afgesproken. De Klant mag de overeenkomst wel ongedaan maken wanneer dat schriftelijk is afgesproken of wanneer Myannethings niet binnen 14 dagen kan leveren, na daartoe schriftelijk te zijn aangemaand of de Klant en Myannethings iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 14 – Feitelijke levering

 1. De klant moet ervoor zorgen dan de feitelijke levering van zijn bestelde producten op tijd kan plaatsvinden.

 

Artikel 15 – Transportkosten

 1. De Klant betaalt de kosten voor transport, tenzij de Klant en Myannethings schriftelijk iets anders hebben afgesproken.

 

Artikel 16  – Verpakking en verzending

 1. Wanneer de verpakking van een geleverd product geopend of bescahdigd is, dan moet de Klant hiervan door de vervoerder een aantekening op laten maken voordat hij het product in ontvangst neemt. Doet de klant dit niet, dan kan hij Myannethings niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.
 2. Wanneer de Klant zelf het transport van een product regelt, moet hij eventuele zichtbare beschadigingen aan producten of de verpakking voorafgaand aan het vervoer melden aan Myannethings. Doet de Klant dit niet, dan kan hij Myannethings niet aansprakelijk stellen voor eventuele schade.

 

Artikel 17 – Bewaring

 1. Wanneer de Klant bestelde producten pas later afneemt dan de afgesproken leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de Klant.
 2. Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige dan wel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de Klant.

 

Artikel 18 – Garantie

 1. De garantie op producten geldt alleen voor defecten die zijn veroorzaakt door een ondeugdelijke fabricage of constructie of ondeugdelijk materiaal.
 2. De garantie geldt niet:
 • In het geval van normale slijtage
 • Voor schade ontstaan door ongevallen
 • Voor schade ontstaan door aangebrachte wijzigingen aan het product
 • Voor schade door nalatigheid of ondeskundig gebruik door de Klant.
 • Wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.
 1. Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de Klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de Klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de Klant in ontvangst neemt.

 

Artikel 19 – Vrijwaring

 1. De Klant vrijwaart Myannethings tegen alle aanspraken van anderen die verband houden met de door Myannethings geleverde producten en/of diensten.

 

Artikel 20 – Klachten

 1. De Klant moet een door Myannethings geleverd product of verleende dienst zo snel mogelijk onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan dat wat de Klant redelijkerwijs mocht verwachten, dan moet de Klant Myannethings daarvan op de hoogte te stellen binnen 1 maand na het vaststellen van de tekortkoming.
 3. Een consument moet uiterlijk binnen 2 maanden na het vaststellen van de tekortkoming Myannethings hiervan op de hoogte stellen.
 4. De Klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Myannethings hierop gepast kan reageren.
 5. De Klant moet aantonen dat de klacht betrekkingl heeft op een overeenkomst tussen de Klant en Myannethings.
 6. Wanneer een klacht gaat over lopende werkzaamheden, dan kan de Klant niet eisen dat Myannethings andere werkzaamheden gaat verrichten dan is afgesproken.

 

Artikel 21 – Ingebrekestelling

 1. De Klant moet een eventuele ingebrekestelling schriftelijk kenbaar maken aan Myannethings.
 2. De Klant is ervoor verantwoordelijk dat zijn ingebrekestelling Myannethings ook daadwerkelijk op tijd bereikt.

 

Artikel 22 – Aansprakelijkheid Klant

 1. Wanneer Myannethings een overeenkomst aangaat met meerdere Klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het nakomen van de afspraken in de overeenkomst.

 

Artikel 23 – Aansprakelijkheid Myannethings

 1. Myannethings is alleen aansprakelijk voor schade die de Klant lijdt wanneer die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
 2. Wanneer Myannethings aansprakelijk is voor schade, dan geldt dat alleen voor directe schade die verband houdt met de uitvoering van een onderliggende overeenkomst.
 3. Myannethings is niet aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst of schade aan derden.
 4. Wanneer Myannethings aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald. Is er geen verzekering gesloten of wordt er geen schadebedrag uitgekeerd, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en kunnen niet leiden tot enige vergoeding, ontbinding of opschorting.

 

Artikel 24 – Vervaltermijn

 1. Elk recht van de Klant op schadevergoeding van Myannethings vervalt 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 BW.

 

Artikel 25 – Ontbinding

 1. De Klant mag de overeenkomst ongedaan maken wanneer Myannethings toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt vanwege haar bijzondere aard of geringe betekenis.
 2. Is de nakoming van de verplichtingen door Myannethings nog mogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Myannethings in verzuim is.
 3. Myannethings mag overeenkomst met de Klant ongedaan maken, wanneer de Klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel wanneer Myannethings kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om aan te nemen dat de Klant zijn verplichtingen niet zal nakomen.

 

Artikel 26 – Overmacht

 1. In aanvulling op artikel 6:75 BW geldt dat een tekortkoming van Myannethings door de Klant niet aan Myannethings kan worden toegerekend wanneer er sprake is van overmacht.
 2. Onder de overmachtsituatie in lid 1 valt onder meer ook:
 • Een noodtoestand zoals een burgeroorlog of natuurramp
 • Wanprestatie of overmacht van toeleveranciers, bezorgers of anderen
 • Stroom-, elektriciteits- internet-, computer- of telecomstoringen
 • Computervirussen
 • Stakingen
 • Overheidsmaatregelen
 • Vervoersproblemen slechte weersomstandigheden
 • Werkonderbrekingen
 1. Wanneer zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Myannethings 1 of meer verplichtingen naar de Klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Myannethings kan nakomen.
 2. Vanaf het moment dat een overmachtsituatie ten minste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen zowel de Klant als Myannethings de overeenkomst schriftelijk in zijn geheel of deels ongedaan maken.
 3. Myannethings hoeft in een overmachtsituatie geen vergoeding aan de Klant te betalen, ook niet wanneer Myannethings hiervan voordeel heeft.

 

Artikel 27 – Wijziging overeenkomst

 1. Wanneer het voor de uitvoering ervan nodig is om een gesloten overeenkomst te wijzigen, kunnen de Klant en Myannethings de overeenkomst aanpassen.

 

Artikel 28 – Wijziging algemene voorwaarden

 1. Myannethings mag deze algemene voorwaarden wijzigen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang mag Myannethings altijd doorvoeren.
 3. Ingrijpende wijzigingen zal Myannethings zoveel mogelijk vooraf met de Klant bespreken.
 4. Een consument mag bij een ingrijpende wijziging van algemene voorwaarden de onderliggende overeenkomst opzeggen.

 

Artikel 29 – Overgang van rechten

 1. De Klant kan geen rechten uit een overeenkomst met Myannethings aan anderen overdragen zonder schriftelijke toestemming van Myannethings.
 2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals in artikel 3:83 lid 2 BW.

 

Artikel 30 – Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

 1. Wanneer 1 of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze voorwaarden.
 2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat Myannethings bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

 

Artikel 31 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze algemene voorwaarden en iedere onderliggende overeenkomst tussen de Klant en Myannethings is Nederlands recht van toepassing.
 2. De rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Myannethings is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen de Klant en Myannethings, tenzij de wet iets anders bepaalt.

 

Opgesteld op 01 november 2023.